TỰ CHỦ NĂNG LƯỢNG, LÀ TỰ CHỦ NGUỒN TÀI CHÍNH CHO TƯƠNG LAI