#4 KHI MẤT ĐIỆN HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC KHÔNG?