322ac8b5

HÇ thÑng pin nng l°ãng m·t trÝi cça mÙt hÙ dân t¡i °Ýng sÑ 15 khu dân c° Bình H°ng, huyÇn Bình Chánh ã °ãc nÑi vào hÇ thÑng l°Ûi iÇn TP. ¢nh Quang Kh£i

aaa