( Eng ) Đầu tư điện mặt trời được hỗ trợ 2.000 đồng/KWh