Chính thức đề xuất một giá điện, cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Chính thức đề xuất một giá điện, cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Chính thức đề xuất một giá điện, cao nhất là 2.889 đồng/kWh

aaa