Đầu tư điện năng lượng mặt trời được hỗ trợ 2.000 đồng/KWh